מדיניות פרטיות

עודכנה לאחרונה ב- 01.12.2022

 1. מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון המורכב מתנאי השימוש (בהם ניתן לעיין על ידי הקלקה כאן – נא להכניס לינק אקטיבי) ומדיניות פרטיות זו.
 2. לכל המונחים במדיניות הפרטיות המפורטת להלן תהא הפרשנות שנתנה להם בתנאי השימוש למעט אם יצוין אחרת במפורש במסגרת מדיניות זו להלן.
 3. החברה עשויה לאסוף ו/א להפיק נתונים אודות הגולש והשימוש שהוא עושה באתר באחת או יותר מהדרכים הבאות: (א) מידע שהגולש מספק לחברה בעת רכישת המוצר ו/או רישומו למועדון הלקוחות של החברה הכולל: שם ושם משפחה, כתובת, כתובת דוא”ל, תאריך לידה ומספר טלפון (ב) נתונים שהחברה אוספת על סמך אופן השימוש שהגולש עושה באמצעות האתר, מתי בוצע השימוש, מהיכן בוצע השימוש, באיזה אמצעי דיגיטלי בוצע השימוש (לרבות מחשב ומכשיר סלולארי) כתובת IP ופרטי המכשיר הסלולארי ממנו בוצע השימוש ככל שבוצע באמצעותו (ג) נתונים סטטיסטיים שאינם מזהים את הגולש באופן אישי, כמפורט להלן.
 4. עצם השימוש באתר מהווה את הסכמת הגולש לכך שהפרטים שמסר וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיה שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה עקב השימוש באתר, יוחזקו על ידי החברה או על ידי מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם, בין היתר, אך לא רק, למטרות הבאות:
 • לאפשר לגולש להשתמש בשירותים והתכנים השונים המוצעים באתר;
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
 • להתאים את התכנים שיוצגו לגולש בעת השימוש באתר;
 • לאפשר את רכישת המוצרים המוצעים באתר ואספקתם.
 • ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי;
 • לצרכים פנימיים, כגון מחקר ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות.

שימוש כאמור לעיל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והגולש מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981 ותקנותיו. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות הגולש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות גולש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

 1. הגולש מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור מידע וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו.
 2. החברה תשמור על המידע לפרק זמן שאינו עולה על הנדרש ובכוונתה לשמור עליו באופן ראוי ובטוח בהתאם להוראות הדין.
 3. הגולש יוכל בכל עת לבקש מהחברה למחוק או לתקן מידע אשר מסר וזאת באמצעות פנייה לכתובת הדוא”ל: studio@aliceduke.com והחברה תפעל לעשות זאת תוך זמן סביר מקבלת הבקשה.
 4. החברה והשותפים העסקיים שלה משתמשים בטכנולוגיות שונות לאיסוף ואחסון של נתונים סטטיסטיים בזמן שהגולש מבקר ו/או משתמש באתר לרבות באמצעות קובצי Cookie או טכנולוגיות דומות וזאת לצורך תפעולה השוטף והתקין של אתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות נתונים, כדי להתאים את אתר להעדפותיו האישיות של הגולש ולצורכי אבטחת מידע.
 5. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. ככל שהגולש אינו יודע כיצד לעשות זאת עליו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש כיצד לפעול.
 6. החברה עלולה להיעזר מפעם לפעם בצדדים שלישיים, ביניהם חברות פרסום, לצורך הצגת פרסומות באתר ו/או מתן שירותים אחרים. יתכן כי חלק מהפרסומות ו/או השירותים מגיעים משרתים של צדדים שלישיים. יתכן שצדדים אלה אוספים מידע אודות פעילות הגולש. כמו כן יתכן שצדדים אלה, משתמשים במידע (שאינו כולל מידע אישי, כהגדרתו להלן), על פעילות הגולש ברשת, בין היתר על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שעשויים לעניין אותו וכל זאת בכפוף למדיניות פרטיות אשר יתכן כי היא שונה ממדיניות הפרטיות של החברה והמפורטת באתריהם של אותם צדדים שלישיים.
 7. החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע בהתאם לחוק. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהאתר יהא חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו והגולש מוותר בזאת על כל טענה תביעה או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה היה ונגרם לה נזק, אבדן או הפסד מכל מין וסוג שהוא עקב כך שהמידע האישי שלו דלף עקב חדירה בלתי מורשית כאמור.
 8. החברה תמנע מהעברה לצד ג’ של נתונים אישיים ו/או כל מידע אחר ביחס לגולש, אם וככל שאלה שהתקבלו אצלה ללא אישור מפורש של הגולש. על אף אמור לעיל, בהתקיים אחד מהמקרים המפורטים להלן, החברה רשאית, אך אינה חייבת, להעביר את המידע באופן מלא ו/או חלקי, לפי נסיבות העניין, גם ללא אישור מפורש של הגולש:
 • הפרת מדיניות פרטיות זו ו/או ההסכם ו/או כל דין.
 • קיימות הוראות דין המחייבות את החברה להעביר את המידע, באופן מלא או חלקי, לצד ג’ כלשהו.
 • במקרה של מחלוקת כלשהי, או כל הליך משפטי או מעין משפטי בין הגולש לבין החברה.
 • במקרה שהחברה סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שבהעברת המידע יש כדי למנוע פגיעה חמורה באחד או יותר מאלה: בגולש, בחייו, בבריאותו, ברכושו, או כל נזק לצד ג’ כלשהו.
 • במקרה שהפעילות הקשורה באתר תעבור לגורם אחר, החברה תהא רשאית לספק את כל המידע שברשותה לגורם שיפעיל את האתר.

מובהר, כי החריגים הנ”ל לשמירת הנתונים אינם מטילים על החברה חובה כלשהי לדווח ו/או להעביר מידע למאן דהוא, ולא תהיה לגולש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בנוגע למסירת ו/או לאי מסירת המידע ו/או לתוצאות מסירה ו/או אי מסירה כאמור.

 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהסרת כל ספק, מובהר כי בהסכמתו לאמור בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו מאשר בזאת הגולש את הסכמתו לקבל מהחברה ו/או שותפיה העסקיים כל דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, לרבות באמצעות מסרונים ו/או דואר אלקטרוני (כולל ניוזלטרים ו/או כל פרסום אחר) (להלן: “הדיוור הישיר”). הגולש מצהיר בזאת כי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות בגין חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב- 1982, כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין קבלת הדיוור הישיר האמור. אם הגולש מעוניין להפסיק את שירות קבלת הדיוור הישיר עליו לשלוח לחברה דואר אלקטרוני, הכולל סירוב לקבלת הדיוור, לכתובת: studio@aliceduke.com
 2. או לבחור באופציה זו במקום המיועד לכך בדיוור הישיר שקיבל.
 3. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם החברה תסרב לתקן או למחוק מידע, רשאי האדם לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בדין.
 4. גולש יקר, פעילויות ושירותים שונים במסגרת האתר עשויים לכלול תנאים נוספים בנוגע לפרטיותך. אלא אם צוין אחרת במפורש בכתב, הרי שהתנאים הנוספים, ככל שיהיו, יחולו בנוסף לאלה הכלולים במדיניות זו.
 5. בכל שאלה הקשורה למדיניות פרטיות זו ניתן לפנות לחברה לכתובת הדוא”ל: studio@aliceduke.com